Pakalpojumu izmantošanas noteikumi

Hostinga un servisu lietošanas noteikumi. Šie noteikumi maināmi un publicējami mājas lapā.

LIETOTIE TERMINI

Abonents – persona, kura ir noslēgusi Līgumu (tās pārstāvis, darbinieks) un izmanto Operatora pakalpojumus.

Administrācija – Operatora personāla vadītājs, kurš ir tiešais Operatora pārstāvis.

Kontroles panelis – web-interfeiss, kuru Abonents izmanto attālinātā hostinga kontrolei, saņemto servisu un pakalpojumu monitoringam un tml.

Operators – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rigalink”.

Pakalpojumi – hostinga pakalpojumu saraksts, kuri tiek sniegti Klientam pamatojoties uz noslēgto Līgumu.

Servisi – Pakalpojumu sarakstu veidojošie elementi, piem., elektroniskais pasts, http- serveris un tml.

Tehniskais atbalsts – Tehniskie pasākumi Līgumā noteikto servisu funkcionēšanas nodrošināšanai, savlaicīgā informācijas sniegšana, kas ir nepieciešama servisu normālai funkcionēšanai.

Tehniskā atbalsta dienests – Operatora tehniskais personāls, kurš veic Tehnisko atbalstu.

ABONENTAM IR AIZLIEGTS

Sūtīt reklāmas saturošo informāciju (spam), nesaņemot adresāta piekrišanu. Jēdziens „Spam” tiek noteikts „Internet tīkla izmantošanas noteikumos” kuri ir izvietoti Internet tīklā.

Publicēt vai pārsūtīt jebkādu informāciju vai programmnodrošinājumu, kas satur vīrusus vai citus kaitīgus komponentus.

Sūtīt vai publicēt jebkuru informāciju, kuras izplatīšana ir pretrunā Latvijas Republikas vai starptautisko tiesību normām.

Sūtīt, publicēt, nodot, atskaņot, sniegt vai jebkurā citā veidā izmantot informāciju vai programmnodrošinājumu vai citus materiālus, kuri ir saņemti pārkāpjot spēkā esošo likumdošanu.

Sūtīt, publicēt, nodot, atskaņot, sniegt vai ar jebkādu citu paņēmienu izplatīt prettiesiski iegūtu informāciju, kura ir pilnīgi vai daļēji aizsargāta ar autortiesībām vai blakustiesībām, nesaņemot īpašnieka piekrišanu.

Publicēt vai pārsūtīt pornogrāfiskos attēlus.

Reklamēt pakalpojumus, preces vai citus materiālus, kuru izplatīšana ir ierobežota vai aizliegta ar spēkā esošo likumdošanu.

Publicēt vai citā veidā izplatīt ziņas par trešajām personām, kuras neatbilst patiesībai, vai kaut kādā veidā aizskar fizisko personu godu un cieņu, vai juridisko personu reputāciju.

Publicēt vai izmantot trešo personu identificējošos datus (vārdus, adreses, telefonus un tml.), izņemot gadījumus, kad šīs personas tieši pilnvaroja Abonentu tādām darbībām.

Sūtot datus Internet tīklā, falsificēt savu IP-adresi, ka arī adreses, kuras tiek izmantotas citos tīkla protokolos.

Veikt tādas darbības, kuras traucē Abonentam nepiederošo Internet tīkla elementu (datoru, citu iekārtu vai programmnodrošinājumu) normālu funkcionēšanu.

Veikt darbības ar mērķi iegūt nesankcionētu pieeju tīkla resursiem (datoram, citai iekārtai vai informācijas resursam), tādas pieejas tālāka izmantošana, ka arī Abonentam nepiederošo resursu vai programmnodrošinājuma iznicināšana vai modifikācija, nesaņemot īpašnieka vai administratora piekrišanu. Ar nesankcionēto pieeju tiek saprasta jebkura pieeja, kura ir atšķirīga no resursa īpašnieka piedāvātas.

Veikt darbības ar mērķi pārsūtīt bezjēdzīgo un veltīgo informāciju datoram vai trešo personu iekārtai, kura rada tām lieku (parazītu) slodzi, ka arī pārsloga tīkla starpposmus tādā apjomā, kurš ir lielāks par minimāli nepieciešamo tīklu savienojumu un to elementu pārbaudei.

Veikt darbības, kas vērstas tīklu mezglu skanēšanai ar mērķi noskaidrot tīkla iekšējo struktūru, drošības vārīgumu, atklātu portu sarakstu un tml., nesaņemot tāda resursa īpašnieka piekrišanu.

Citu darbību veikšana, kuras neparedz Līgums un/vai Tehniskie standarti, bet ir aizliegtas ar spēkā esošo likumdošanu vai aizskar trešo personu likumiskās intereses.

ADMINISTRĀCIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Administrācija nekontrolē Abonenta un tā lietotāju elektroniskā pasta saturu, tomēr, trešo personu pretenziju gadījumā, pasta kastītes un lietotāju budžeti, kas kļuva par problēmas iemeslu, pēc attiecīgās pārbaudes var būt bloķēti.

Administrācija neatbild par informāciju mezglu saturu, kurus veido un atbalsta Abonents vai lietotāji, un neveic tām jebkādu iepriekšējo cenzūru, tomēr gadījumā, ja tādas informācijas glabāšana ir nelikumīgā, attiecīgie resursi pēc brīdinājuma var būt bloķēti. Turklāt, nepieciešamības gadījumā Administrācijai ir tiesības kontrolēt Abonenta vai lietotāju informācijas resursu saturu.

Administrācija var pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu uz laiku, kas ir nepieciešams plānu darbu veikšanai ar iekārtu, paziņojot par to Abonentam nevēlāk kā 24 stundas līdz tādu darbu veikšanas.

Operators neatbild par savienošanas kvalitāti ar Internet tīklu, kura ir atkarīga no citu provaideru tīklu funkcionēšanas, trafika apmaiņas politikas starp provaideriem, Abonenta iekārtu un programmnodrošinājuma funkcionēšanas un citiem apstākļiem, kas atrodas ārpus Operatora ietekmes un kontroles zonas.

KĀRTĪBĀ, KĀDĀ TEHNISKĀ ATBALSTA DIENESTS APSTRĀDĀ PIETEIKUMUSM

Tehniskā atbalsta dienests īsteno tehniskās iekārtas un sistēmas programmēšanas līdzekļu funkcionēšanas vadību un kontroli, nodrošina Abonentam pienācīgo servisu šī līguma ietvaros, ka arī saņem un izpilda klientu pieprasījumus tajos gadījumos kad: pieprasījumi izmaiņu ievadīšanai konfigurāciju failos Abonents nevar izdarīt tās patstāvīgi, problēmu novēršana un lokalizācija ir saistīta ar šī līguma ietvaros sniedzamiem Pakalpojumiem.

Sekojošās darbības tiek veiktas pamatojoties uz Abonenta nosūtīto pieteikumu un/vai rīkojumu ar Kontroles paneļa izmantošanu: virtuālā laukuma veidošana, tarifu plāna maiņa, virtuālā laukuma aktivizēšana, virtuālā laukuma deaktivizēšana, virtuālā laukuma testu izveidošana, personas reģistrācijas (Abonenta pilnvarota persona), pieteikums domena vārda reģistrācijai, pieteikums domena vārda pārreģistrācijai, dažādu pieejas paroļu maiņa.

Pakalpojumi, kuri nav norādīti iepriekšēja punktā ir sniedzami Abonentam pamatojoties uz viņa nosūtīto pieteikumu. Pieteikums tiek nosūtīts uz elektroniskā pasta adresi support [at] manshostings.lv. Gadījumos, kad ir nepieciešamas būtiskas noskaņošanas izmaiņas, pieprasījumam jāsatur autorizēta informācija (login, kartes reģistrācijas numurs, ClientID, UID, e-mail, norādīts pie reģistrācijas).

Abonents var griezties Tehniskā atbalsta dienestā pa telefonu, tomēr serveru konfigurāciju var izmainītu tikai pēc rakstiskā pieteikuma.

Pieteikumi tiek apstrādāti to saņemšanas secībā. Pieteikuma maksimālais apstrādes termiņš ir 24 stundas.

Ārpus rindas tiek apstrādāti tādi pieteikumi kā pieejas paroļu maiņa to kompromitācijas gadījumā, pamatservisu darbības atjaunošana.

Visiem pieteikumiem jābūt nosūtītiem uz adresi support [at] manshostings.lv, UTF-8 kodēšanā, formātā, kuru noteic RFC-822. Uz katru vēstuli, kuru pieņem Tehniskā atbalsta dienests, automātiski tiek ģenerēta un nosūtīta vēstule-apstiprinājums. Pieteikuma uzdevumiem jābūt skaidri un precīzi noformulētiem.

Pieprasījumi pēc citiem kanāliem (t.sk. Skype, ICQ) nav oficiāli. ICQ un analoģiskie līdzekļi tiek uzskatīti par privātās sazināšanas līdzekļiem.

Tehniskā atbalsta dienestam nav pienākuma konsultēt Abonentu programmēšanas, web-dizaina, skriptu, programmu noskaņošanas un citos analoģiskajos jautājumos. Tādi pakalpojumi var būt sniegti atsevišķi vienojoties.

Atbildes uz standartiem, bieži uzdotiem jautājumiem, var tikt sniegti kā saites uz attiecīgām lapām Operatora WWW serverī.

Pieteikuma izpildē var būt atteikts sekojošo iemeslu dēļ: autorizētas informācijas trūkums, gadījumā ja autorizācija bija nepieciešama, pakalpojumu sniegšanas pieprasījums neatbilst līguma noteikumiem, līgumā un/vai Tehniskos standartos paredzētā Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas gadījumā.

PROGRAMMNODROŠINĀJUMA FUNKCIONĒŠANA

Operators nodrošina sniedzamo servisu funkcionēšanu un to saderību ar citiem programmnodrošinājumiem robežos, kuri ir noteiktas dokumentācijā uz attiecīgo servisu.

Operators negarantē Abonenta vai trešo personu rādīto programmnodrošinājuma saderību un funkcionēšanu. Visus citus programmnodrošinājumus Abonents var uzstādīt un ekspluatēt vienīgi uz savu risku, bez jebkādas garantijas no Operatora puses.

Operatoram ir tiesības pārtraukt, bloķēt vai aizliegt lietotāju izmantojamo programmnodrošinājumu tikai tajā gadījumā, ja tāda programmnodrošinājuma ekspluatācija var novēst pie avāriju situācijām, drošības sistēmas traucēšanas, šo Tehnisko standartu vai līguma noteikumu pārkāpšanas.

SISTĒMAS RESURSU IZMANTOŠANA

Diska telpas robežas tiek noteiktas saskaņā ar tarifu plānu, izņemot gadījumus kad Līdzēji par to vienojās atsevišķi. Diska telpas kopējā apjomā iekļaujami visi Abonenta resursi.

Netiek pieļauta lietotāja procesu pīķa izmantošana, kura pārsniedz 2,5% no servera resursiem.

Uz lietotāju cgi-skriptiem tiek uzlikti sekojošie aprobežojumi: vienlaicīgi izpildāmo uzdevumu skaits – 32, cgi-skripta maksimāli pieļaujamais darbības laiks: nevairāk par 15 procesoru sekundēm un nevairāk par 5 reālā laika minūtēm, uz vienu procesu maksimālais atvērto failu skaits – 32, operatīvās atmiņas maksimālā izmantošana – 64 Mb uz procesu, pie tam uz datiem ir atvelēti nevairāk kā 32 Mb, faila maksimālais izmērs 512 Mb.

Lietotāja procesiem, kuri tiek izpildāmi ar unix shell / cron, tiek noteikti sekojošie ierobežojumi: vienlaicīgi izpildāmo uzdevumu skaits – 64, skripta maksimāli pieļaujamais darbības laiks: nevairāk par 10 procesoru sekundēm, uz vienu procesu maksimālais atvērto failu skaits – 128, atmiņas maksimālā izmantošana – 128 Mb uz procesu, pie tam uz datiem ir atvelēti nevairāk kā 64 Mb, faila maksimālais izmērs 1024 Mb.

PHP-skriptiem tiek noteikti sekojošie ierobežojumi: maksimālais izpildījuma laiks – 30 sekundes, maksimālā atmiņas izmantošana – 8 Mb.

Vienlaicīgo savienojumu skaits ar serveri BD MySQL – 64.

Vienlaicīgo savienojumu skaits ar http-serverim – 64 (ja ir pareizi uzskaņoti dokumentu kešešanas parametri līdz http-serverim nonāc tikai daļa no visiem pieprasījumiem, lielāko daļu uzņemas kešešanas un slodzes sadales sistēma, līdz ar to praksē savienojumu skaits var būt ievērojami lielāks).

Pasta ziņojuma maksimālais izmērs – 20 Mb.

Pieslēgumu maksimālais skaits pie FTP uz vienu lietotāju vai no viena IP-adreses – 8.

Limitu pārsniegšanas gadījumā, procesi kuri izraisa pārslodzi var būt bloķēti.

Gadījumā ja limitu pārsniegšana notiek sistemātiski un Abonents neveic pasākumus situāciju normalizācijai, pēc attiecīgā brīdinājuma resurss var būt nobloķēts.

PAPILDUS NOTEIKUMI

Sistēmas darbības un sniedzamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai Operators ir tiesīgs vienpusēji mainīt šī dokumentā noteiktus aprobežojumus.

Gadījumā ja Operators konstatē, ka Abonents pārsniedz sistēmas izmantošanas noteiktos ierobežojumus, un tas izraisa sniedzamo pakalpojumu kvalitātes krišanu citiem Abonentiem, tad šī problēma tiek novērsta ar operētājsistēmas automātiskiem līdzekļiem, Operators ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt Abonenta resursa darbību. Gadījumā, ja neizdodas novērst resursu pārmērīgu patēriņu, Operators var rekomendēt Abonentam pāriet uz īpašu serveri vai piedāvāt Pakalpojumu sniegšanas individuālus noteikumus. Atteikuma gadījumā Operators ir tiesīgs lauzt Līgumu, sakara ar to, ka turpmākā Pakalpojumu sniegšana nav iespējama tehnisko iemeslu dēļ. Šajā gadījumā Operators neizmaksā Abonentam nekādas atlīdzības.

Kategoriski tiek liegta sistēmas izmantošana ar mērķi sniegt servisus masu apkalpošanai (piem., publiskais pastu serviss, redirektu dienests utt.). Operators ir tiesīgs atteikt Pakalpojumu sniegšanā, gadījumā ja tiks konstatēts, ka Abonents sniedz tādus servisus un pakalpojumus.